Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Sat Reparatie - Webshop

Door uw bestelling te plaatsen bij Sat Reparatie gaat u akkoord met de hier onderstaande voorwaarden.

Algemene Voorwaarden van Satreparatie.nl gedeponeerd bij kvk Enschede.

  Algemene Voorwaarden van Sat Reparatie
Vragen?
Stuur een e-mail via Contact
Ophalen/afhandelen in Hengelo is mogelijk.
U kunt uw producten alleen af komen halen als de producten daadwerkelijk van te voren via de site zijn besteld. (Ook wij moeten zorgen dat de producten op het afhaal adres klaar staan).
Bestellingen dienen na de melding dat deze klaar staat binnen 7 dagen (1 week) te worden afgehaald. Na 7 dagen en geen bericht van de klant kunnen wij deze order annuleren.

Algemene Voorwaarden van Satreparatie

1. ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden maken integraal onderdeel uit reparatie overeenkomst die derden sluiten met Sat Reparatie. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Sat Reparatie overeengekomen te worden.
1.2 Indien Sat Reparatie met een klant een overeenkomst heeft gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing bij eventuele door de klant nadere mondelinge, telefonische, telegrafische of per fax of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging door Sat Reparatie.
1.3 In de meeste gevallen is uw ontvanger dezelfde dag gerepareerd als we de onderdelen op voorraad hebben. Gelijk daarna krijgt u per e-mail een factuur. Nadat we uw betaling heb ontvangen, wordt uw ontvanger meteen terug gestuurd. Wanneer niet duidelijk is wat het probleem van uw toestel is, kan dit een langere periode zijn. Gebruik het serviceformulier om de tuner mee te sturen. Voor vragen kunt u een mail sturen hier.

2. TARIEVEN
2.1 Tenzij anders vermeld, geschieden alle tariefopgaven onder voorbehoud van tariefwijziging. U krijgt een prijsopgave indien de reparatie boven de vaste reparatieprijs of afgesproken limiet komt. Indien de reparatieprijs gelijk is aan, of onder de prijsopgavenlimiet ligt (80 euro), wordt gelijk tot reparatie overgegaan. U krijgt dus alleen een prijsopgave indien de prijsopgavenlimiet wordt overschreden. Alle prijzen zijn exclusief 21 % BTW, administratiekosten en verzendkosten.
2.2 Tenzij anders vermeld zijn onze tarieven:

  • gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van arbeidslonen, inkoopprijzen, en andere kosten; invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
  • exclusief eventueel te gebruiken onderdelen
  • vermeld in Euro’s ex. btw, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

3. TRANSPORT EN RISICO
3.1 U bent zelf verantwoordelijk voor alle verzendkosten en de verzending van uw ontvanger. Zorg ervoor dat tijdens de verzending van uw ontvanger geen schade kan ontstaan. Eventuele schade ontstaan tijdens het transport is voor rekening en risico van de klant. We raden u aan om uw ontvanger altijd aangetekend en/of verzekerd te versturen.
3.2 De klant dient bij een aanspraak op de garantie het artikel voor eigen rekening bij een door Sat Reparatie aangewezen reparateur te brengen en op te halen of verzendkosten op eigen rekening nemen.
3.3 Controle bij ontvangst
Wij verzoeken U om bij ontvangst de pakket te controleren op eventuele transportschade. Wij vragen U schade te melden binnen 24 uur na ontvangst van het pakket. Dit i.v.m. ons recht tot reclameren van transportschade bij onze transporteur. Schade melding moet bewijs foto’s hebben. Zonder bewijs kunnen wij schade niet vergoeden.

4. AANSPRAKELIJKHEID
4.1 De aansprakelijkheid van Sat Reparatie voor schade is beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de geleverde zaken of diensten of, indien dat hoger is, het bedrag waartegen Sat Reparatie verzekerd is.
4.2 Bedrijfsschade komt niet voor vergoeding in aanmerking. De klant dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
4.3 Indien de verhouding van de door de klant te leveren prestatie ten opzichte van de omvang van de door de klant geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door Sat Reparatie te vergoeden schade gematigd worden.
4.4 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten is Sat Reparatie niet aansprakelijk.
4.5 Sat Reparatie is niet aansprakelijk voor schade aan door de klant aan Sat Reparatie ter bewerking c.q. verwerking beschikbaar gestelde materialen en/of goederen, indien de klant Sat Reparatie niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van de behandeling, eigenschappen, kwaliteit, samenstelling en toepassingsvormen van de ter beschikking gestelde goederen.

4.6 Wij vragen U schade te melden binnen 24 uur na ontvangst van het pakket. Dit i.v.m. ons recht tot reclameren van transportschade bij onze transporteur. Schade melding moet bewijs foto’s hebben. Zonder bewijs kunnen wij schade niet vergoeden.
4.7 Indien door Sat Reparatie toezeggingen zijn gedaan of garanties zijn gegeven met betrekking tot de kwaliteit van de door Sat Reparatie geleverde zaken, dan gelden die toezeggingen of garanties slechts voor de door Sat Reparatie aangegeven duur en zolang de zaken zich in de door Sat Reparatie geleverde staat bevinden. Iedere toezegging of garantie vervalt zodra de door Sat Reparatie geleverde zaken bewerkt of verwerkt zijn of onderdeel worden van een groter geheel. Sat Reparatie is niet aansprakelijk voor schade door de klant of derden in dit verband geleden. De klant vrijwaart Sat Reparatie ter zake tegenvorderingen van derden.

5. KLACHTEN
5.1 De klant is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van de zijde van Sat Reparatie dat de ontvangers ter beschikking van de klant staan.
5.2 Eventuele klachten worden door Sat Reparatie slechts in behandeling genomen indien klant binnen 8 dagen na levering van de goederen of diensten, Sat Reparatie daarvan schriftelijk in kennis heeft gesteld door het zenden van een brief aan Sat Reparatie, Palestrinastraat 72, 7557 SX Hengelo onder een nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten, alsmede wanneer en op welke wijze het gebrek is geconstateerd.
5.3 Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen.
5.4 Retournering van het gereparerede kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming, onder de door Sat Reparatie te bepalen voorwaarden.

6. BETALING
6.1 Zodra uw ontvanger klaar is, sturen we u een e-mail. U dient dan de betaling te verrichten. Wanneer uw betaling is ontvangen, sturen we uw ontvanger direct naar u terug. Betaling kan via de bank.
6.2 Sat Reparatie is gerechtigd tevoren, of tussentijds gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, dan wel een andere passende vorm van zekerheid te verlangen.
6.3 Indien enig factuurbedrag c.q. enige voorschotnota onbetaald is gebleven, heeft Sat Reparatie het recht verdere werkzaamheden op te schorten en ontvangers niet naar u terug te sturen.
6.4 Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten/defecten die op de website zijn vermeld en die door u zijn aangegeven tijdens het aanmelden van uw toestel. De klachten die door u worden omschreven en die website vermeld zijn worden uitsluitend gerepareerd, overige defecten die niet zijn aangegeven tijden het aanmelden van de reparatie zullen niet worden gerepareerd.

7. GARANTIE
7.1 We hebben een beperkt aantal outlet of gebruikte producten te koop. U kunt ze als vervanging van uw defecte toestel gebruiken. De prijzen zijn voor de toestel zelf, zonder accessoires tenzij we anders vermelden. Het is niet mogelijk om uw bestelling te retourneren en geld retour te ontvangen. Outlet en gebruikte onderdelen hebben geen garantie tenzij we anders vermelden. Indien er iets mis is met het product kunt u product alleen direct deze bij ons omruilen.

7.2 Op elke reparatie zit 3 maanden garantie, deze gaat in vanaf het moment dat de reparatie bij ons voor u klaar ligt. Probeert u de apparatuur goed uit, mocht de reparatie niet correct zijn uitgevoerd dan kunnen we de ontvanger nog voor het beëindigen van de garantieperiode opnieuw in behandeling nemen. Garantie vervalt wanneer geconstateerd word dat het defect is veroorzaakt door ondeskundig gebruik, hardwarematige of softwarematige aanpassingen, inductie(bliksem), valschade of vochtschade.
Maakt u Tuner zelf open dan is dit uw eigen risico en vervalt de garantie.
7.3 We willen u erop wijzen dat reparaties onder garantie moeten zijn voorzien van de volgende bescheiden:

  • Een door ons uitgevoerde reparatie en op het door ons vervangende onderdelen. Wordt dit tijdens de reparatie geconstateerd, dan gelden de gewone reparatievoorwaarden.
  • De reparatiebon ALTIJD meenemen bij het afhalen van uw gerepareerde apparatuur! Zonder deze bon kunnen we niet garantie leveren.

Voordat u de ontvanger terugstuurt, stuur ons eerste een e-mail met een beschrijving van de klachten, wij zullen u zo snel mogelijk een antwoord sturen waar de klachten aan kunnen liggen. U kunt ons ook bellen.
Ontvanger instellingen vallen niet onder reparatie garantie dus voorkom extra onderzoek en verzendkosten en controleer deze punten goed:
7.4 Geen signaal - Tuner 1 of Tuner 2
LNB instellingen zijn mogelijk niet goed ingesteld!
Controleer of er DiSEqC switch voor Tuner 1 of 2 ingesteld zijn.
Satelliet schotel goed uitrichten.
Zenders kopiëren van Tuner 1 naar Tuner 2.
7.5 Ontvanger gaat niet aan
De schakelaar aan de achterzijden controleren.
7.5 De afstandsbediening reageert niet meer
Controleer of de batterij nog vol is en een goede kwaliteit heeft.
Verwissel de batterijen een keer onderling.
Gebruik van oplaadbare batterijen kan het probleem zijn.
Defecten zoals niet functionerende software van de ontvanger vallen niet onder onze reparatie garantie!

8. ONDERZOEKKOSTEN
8.1 De onderzoekskosten worden in rekening gebracht wanneer er geen sprake is van garantie op de reparatie. In deze prijs zijn behandeling - administratie en verzendkosten verrekend. Wanneer u na een prijsopgave het apparaat ongeprepareerd retourgezondene wilt hebben, worden € 30,- onderzoekkosten, €8,- administratiekosten en € 8,- verzendkosten in rekening gebracht.
Wilt u defecte toestel niet terug dan betaald u niets.

9. BLIJVEN MIJN OPNAMES BEWAARD?
9.1 Wij kunnen niet altijd garanderen dat wij uw opnames kunnen houden op uw harde schijf bij reparatie of vervangen van harde schijf.
9.2 Sat reparatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van gegevens die zijn opgeslagen op de harde schrijf.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.
10.1 Op al de aanbiedingen, overeenkomsten van Sat Reparatie en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de, binnen Sat Reparatie vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
10.3 Het in lid 2 bepaalde laat onverlet het recht van Sat Reparatie het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter, dan wel, indien daarover met de klant, binnen een week na een daartoe strekkend voorstel van Sat Reparatie, overeenstemming kan worden bereikt, te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

11. NIET OPHALEN VAN HET APPARATEN
Na diverse telefoontjes van ons en bij langer dan 2 weken niet ophalen van apparaten, gaan wij ervan uit dat u apparaat niet meer terug wilt en zal deze in bezit komen van Sat Reparatie (wilt u het apparaat na 2 weken ophalen dan betaalt u 5 euro per week voor de box kosten)!
U dient contant te Betalen bij ophalen van het apparaten.
Vragen?
Stuur een e-mail via Contact